AKROBAT KOL SİSTEMLERİ

Detaylı Bilgi ve Fiyat İçin Lütfen Ofisimiz İle İletişime Geçiniz.!

MOBİL FİLTRE AKROBAT KOLAKROBAT KOL FİYATLARIMOBİL FİLTRELİ AKROBAT KOL
 
 
 

KAYNAK DUMANINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Kaynaklı imalat atölyelerinde çalışanlar için en önemli risk grubu kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi kirleticiler oluşturmaktadır. Hava kirleticilerinin olumsuz etkilerini önlemek için bunların ortam havasına yayılmasın engellemek gereklidir. Bunun için genel ve yerel havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan işin niteliğine, iş yerinin özelliğine ve ekipmanların yapısına göre uygun niteliklerde ve amaca uygun havalandırma sistemlerinin projelendirilerek uygulamaya konulması gereklidir. Böylece kaynak yapılan ortamda yeterli havalandırma sağlanmalı, hava kirleticiler solunun bölgesinden ve çevresinden uzak tutulmalıdır.

Kaynaklı imalat atölyelerinde kaynak ve kesme işlemleri sırasında oluşan hava kirleticilerinin nitelik ve konsantrasyonlarının bilinmesi, ortam havasının çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeyecek kalitede olmasını sağlayacak havalandırma sistemlerinin tasarımlanmasında önemli bir yet tutmaktadır. Amaca uygun bir havalandırma sisteminin yapılmasında ana hedef üretim sürecinde ortaya çıkan hava kirleticilerin çalışma ortamında yayılmasını önlemek ve bunların çalışma ortamına yayılmasını önlemek ve bunların çalışma ortamındaki miktarını eşik değerin altına düşürmek olmalıdır.

Genel Havalandırma:
Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan hava kirleticilerini, kaynağına doğru yönlendirilmiş temiz hava akımı ile atölye ortamına dağıtarak yoğunluğunu düşürmek ve daha sonra ise ters yöndeki veya tavandaki emme ağızlarından emerek dışarıya atmak esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde birim atölye yüzölçümü için 50 m3/h hava değişimi öngörülür. Havalandırma iyi yapılmadığı zaman bu durum çalışanları etkilemektedir.Kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan hava kirleticilerinin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara düşürülebilmesi için aşağıdaki kuralların uygulanması gerekir.

Bunlar:
a.) Her kaynakçıya en az 284 m3 hava düşmelidir.
b.)Tavan yüksekliği 5m den fazla olmalıdır.
c.) Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.
d.)Kaynakçının çalıştığı alanlarda hava akımını kesen yapı elemanları olmamalıdır.
e.) Genel havalandırmaya ek olarak lokal havalandırma kullanılmalıdır.
f.) Lokal havalandırma hızı 30 m/dk ve kaynağa uzaklığı 60 cm olmalıdır.
g.) Kaynak işlemi diğer işlerden ayrı ve uzak bir bölmede yapılmalıdır.


Yüksek tavanlı, doğal hava hareketleri olabilen, geniş çalışma alanlarında genel havalandırma yeterli olabilir. Çalışma ortam havasındaki kabul edilebilir limit metal oksit dumanı için 2mg/ m3tür. Eğer bu sağlanamıyorsa ek bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

YEREL(LOKAL) HAVALANDIRMA:
Genel havalandırma ile kaynak işlemi sırasında oluşan hava kirleticilerinin sağlık açısından izin verilen değerlere düşürülmediği ve genel havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda kaynak yapan kişinin çalıştığı ortam havasını iyileştirmek için yerel havalandırma yöntemleri uygulamaya konulmalıdır.

Lokal emiş sisteminin ağzı(emiş ucu) kaynak yapılan noktaya kaynak gazı ve dumanın yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Yerel havalandırma uygulaması aynı zamanda genel havalandırma için gerekli olan temiz havaya daha az gereksinim duyulmasını sağlamaktadır.

Hangi havalandırma yönteminin uygulanması gerektiği, havalandırma şekil ve gücünün nasıl olması gerektiği, yapılan kaynak yöntemine , işin büyüklüğüne, atölyenin inşa tarzına ve ölçülerine bağlı olarak büyük değişkenlik göstermekte olup, uygun havalandırma sisteminin projelendirilmesinde uzman mühendislik bilgilerine gereksinin bulunmaktadır. İşlevsel bir havalandırma sisteminin kurulabilmesi için mühendislik ve iş güvenliği bilgilerinin birleştirilmesi ve bir ekip çalışması yapılması kaçınılmazdır. Böylece iyi bir havalandırma yapılabilir.

FİLİTRELEME:
Kaynak, kesme ve ilgili diğer yöntemlerle metal işleme sonucu oluşan kirli havanın içinde büyüklükleri 0,005 ile 100 mikron arasında değişen katı partiküller de bulunmaktadır. Bu maddeler , filtre cihazlarında çeşitli yöntemler kullanılarak değişik niteliklerdeki filtreler kullanılarak temizlenebilmektedir. Kaynak işlemi sırasında oluşan kirli havanın içindeki zararlı gaz ve buharlar ise aktif karbon filtrelerde tutulmakta ve çalışma ortamı havasının kirlenmesi önlenebilmektedir.

UZATMALI AKROBAT KOL 1-2-3-4-5-6-7- METREKaynak atölyesinin aydınlatması, havalandırılması ve güvenlik donanımı

Kaynak esnasında sağlığı etkileyen dumanlar, gazlar ve tozlar oluşur.

· TIG kaynağında başlıca zehirli gazlardan Ozon, azordioksit, karbon monoksit gazları oluşmaktadır. Bu ortama yakın yerlerde bulunan Temizleyici maddeler yada Klorlu Hidrokarbon maddeleri ile reaksiyona giren bu gazlar ortama Fosgen, Triklorethlen ve Perklorethylen gazları oluşturabilmektedir.
Bu gazlar ise vücut için son derece zehirleyici ve zararlıdır.

· MAG kaynağında ise CO2 gazı kullanıldığından, bu gaz yüksek ısının bulunduğu yerde CO (karbon monoksit) gazı çıkarmaktadır.
· MIG kaynağında ise çevreye yayılan ultraviyole ışının Oksiyen üzerine etkisi ile Ozon gazı oluşmaktadır. (Atmosferde oluşan Ozon gazları güneşten gelen Ultraviyole ışınları vasıtasıyla oluşmakta ve bu ışınların Dünyaya gelmesine engel olmaktadır).
· Kaynak yaparken Ana malzemenin üzerine kaplanmış (galvaniz, çinko, kurşun, boya, yağ, gres) gibi maddeler ekstra başka zararlı gazlarında çıkmasına neden olur. Kaynak yerinde bu maddelerin bulunması durumunda daha da dikkatli olunmalıdır.
· Zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması ve ortamda azalan oksiyen miktarının dengesi için ortam sürekli havalandırılmalıdır.
· Kapalı mekanlarda yapılan kaynaklarda (kazan ve depoların içlerinde vs) ortam Aspiraratörlerle havalandırılmalıdır.
· Normal atölyelerde her kaynakçı için ortalama 100 m3 lük bir hacim olmalıdır.
· Havadaki duman yoğunluğu 20mg/m3 ‘ü geçmemelidir. Kaynak yerinde Gaz ölçüm cihazları bulundurulmalı.
· Kapalı dar alanlarda ortamın havalandırma imkanı olmadığı durumlarda hortumlu solunum cihazları yada tüplü solunum cihazları kullanarak kaynak yapılmalıdır.
· Gaz zehirlenmelerinde baş dönmesi, mide bulantısı ve şuur kaybı ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hemen sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
· Yangın’a karşı kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları bulunmalı.
· Ortamda yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunmamalı.

Kaynakta Oluşan Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

Kaynak ve kesme işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına zararı büyüktür. Kaynak dumanında bulunan çeşitli maddeler örneğin krom, nikel, arsenik, asbest (amyant), manganez, silisyum, berilyum, kadmiyum, azot oksitleri, karbon oksit klorürü (fosgen), akrolin, flüor (fluorin) bileşikleri, karbon monoksit, kobalt, bakır, kurşun, ozon, selenyum, çinko zehirli maddelerdir. Bu metallerin buharı, parçacıklarının solunum yollarına ve ciğerlere yerleşerek solunum sistemini zamanla fonksiyon dışı bırakması söz konusudur. 

Genel olarak kaynak dumanı;
• Kaynak edilen esas metalden veya kullanılan dolgu metalinden,
• Kaynak edilen metalin üstünde mevcut olan kaplamalar ve boyalardan, veya örtülü elektrodlarda elektrod üzerindeki örtüden,
• Tüplerden tedarik edilen koruyucu gazlardan,
• Arkta ultraviyole ışınların ve ısının etkisi ile oluşan kimyasal reaksiyonlardan,
• Kullanılan yöntem ve dolgu maddelerinden,
• Çalışma ortamındaki hava kirliliği, örneğin kaynak öncesi yapılan temizleme ve yağ sökme işlemleri sonucunda oluşan buhardan kaynaklanır.
 
akrobat kol, akrobat kaynak dumanı emici, kaynağından duman emme, duman emici kol, robotik kol, duvar tipi akrobat, kanal tipi akrobat, filtreli akrobat kol, gezer tip akrobat kol, mobil filtre, mobil akrobat kol, hareketl akrobat kol, akrobat kol fiyatları, akrobat kol fiyatı, ankara, istanbul, izmir

Kaynak ve kesme işlemi esnasında oluşan dumandan korunulmadığı taktirde, insan sağlığı üzerinde yaratmış olduğu kötü etkileri listelemek kolay değildir. Çünkü kaynak dumanı zararlı olduğu bilinen birçok madde içermektedir. Kaynak dumanı akciğer, kalp, böbrek gibi vücudun herhangi bir parçasını ve merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Sağlık açısından kaynak dumanından korunmayan personel çok büyük risk almaktadır. Ancak kaynak ve kesme işlemlerinde oluşan en yaygın gazlar ve dumanlar ve bunların etkileri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Kaynak ve Kesme İşlemlerinde Oluşan En Yaygın

a) Gazlar ve

b)Dumanlar ve Bunların Etkileri

a) Gazlar

Gazlar Etkileri Maksimum değeri 
Azot oksitleri 
NO, NO2 Renksiz, kokusuz, tatsız durağan bir gazdır. Sıvı halde de renksizdir. Su ve alkolde çözünür.Göz ve solunum yollarında tahriş, akciğer ödemi ve kusma görülür. Çok uzun süre etkidiğinde diş ve ciltte sarı renk, dişlerde çürüme görülür. MAK değer: 5ppm
TWA : 3ppm 
Karbonmonoksit
CO Renksiz,kokusuz boğucu bir gazdır. Uygun ve yeterli havalandırma sisteminin olmadığı kapalı yerlerde yapılan kaynak işlemlerinde CO miktarı yüksek değerlere erişir.CO hemoglobin ile birleşerek kanın oksijen taşımasını engeller. Yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı ve bayılma gibi belirtiler görülür MAK değer:500 ppm TWA=25 ppm 
Ozon
O3 Renksiz, sarımsak kokulu ve zehirli bir gazdır. Mukoza özellikle de solunum yolları üzerinde etkilidir. Boğazda kaşıntı ve yanma, öksürük, göğüs ağrısı, akciğer ödemi ve hırı1tı etkilenme belirtileridir. MAK değer:0.1 ppm. TWA- 1 ppm. 
Karbondioksit
CO2 Gaz kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır. Suda çözünen, katı, sıvı, ve gaz halinde bulunur. Gaz halinde iken renksiz, kokusuz ve boğucudur. Solunum yoluyla etki eder. Havalandırma veya emici tesisatı bulunmayan kapalı ortamlarda yapılan kaynak işleminde bu gazın oranı, % 10’na çıkması halinde kandaki hemoglobin ile birleşerek kanın oksijen taşımasını önler. Bu taktirde solunum güçlüğüne, baygınlığa ve daha yüksek konsantrasyonunda ölüme neden olabilir. MAKdeğer=5000ppm TWA=25 ppm 
Etil Bromür 
C2H5 Br Renksiz bir gazdır. Hava ile belli bir oranda karışımı patlayıcıdır. Oksi-Asetilen kaynağı ve Oksi-Asetilen ile kesme işlerinde oluşur. Basit bir boğucu gazdır. Solunum yolu ile etki eder. MAK değer: 200 ppm 
Fosgen 
COCl2 Elektrik ark kaynağı yakınında bulunan klorlu solventlerin buharları arkta fosgene dönüşür. Renksiz, çok uçucu ve kolayca sıvılaşabilen benzol veya toluende çözünen zehirli bir gazdır Ağız ve boğazda tahriş ile yanıklar oluşturur. Solunum yolu ile etki eder ve akciğer ödemi yapar. MAK değer= 0.l ppm TWA=0.1 ppm 
Fosfin 
PH3 Kendiliğinden parlayabilen, soğuk suda, alkol ve eterde çözünen oldukça zehirli bir gazdır. Burun, gözler ve deride tahrişe neden olur. Solunduğunda solunum güçlüğü, baygınlık, ishal, yorgunluk ve baş ağrısı görülür. 100 ppm. Üzerindeki konsantrasyonlar kan basıncı düşüklüğü, kusma, felç ve koma ile kısa bir sürede öldürücü etki yapabilir. Kronik zehirlenmede ise, kansızlık ve psikolojik belirtiler görülür. Bu nedenle, sinir sistemi ve böbrekler üze- rinde de etkilidir. MAKdeğeri=0.3 ppm TWA= 0.3 ppm 
Hidrojen 
H2 Atomik hidrojen kaynağında ve bazı koruyucu gaz kaynağı yöntemlerinde kullanı1ır. Su, alkol ve eterde çözünen, çabuk yanan renksiz bir gazdır.Solunum yolu ile etki eder. Basit boğucudur. Havadan hafif olduğu için boğucu etkisi döşeme seviyesinde daha azdır. MAK değer: Türkiye dahil bir çok ülkede bulunmamaktadır 
Propan 
CaH5 Bütan ile karışık şekilde gaz kaynağında yanıcı olarak kullanılır. Havadan ağır, doğal gaz kokusunda, renksiz ve parlayıcı bir gazdır. MAKdeğer:PARPAT ta bulunmamaktadır.
TWA=1400 mg/m3 
ArgonAr Gaza1tı kaynağında koruyucu gaz olarak ku1lanılır. Sıvı metallerde çözünmeyen ve havadan ağır bir soy (asal) gazdır MAK değer: PARPATta bulunmamaktadır 
Helyum Gazaltı kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır. MAK değer: PARPATta bulunmamaktadır 

b) Dumanlar

Baryum, Ba Baryum oksit içeren dumanın solunması sonucu solunum yollarında tahrişler ve zehirlenmeler görülür. Ayrıca baş dönmesi, solunum zorluğu, kusma, ishal, karın ağrısı, kalp rahatsızlıkları ile yüz ve boyun kaslarında kasılma görülebilir. Ölüm genellikle solunum ve dolaşım yetmezliğinden meydana gelmektedir. MAK değer: 0,5 MAK değer: 0,5 mg/m3
Berilyum, Be Metalik veya bileşik halindeki (örneğin berilyum oksit) berilyum oldukça zehirli bir maddedir. Çoğunlukla bakır alaşım1arı içinde bulunan berilyum mesleksel akciğer hastalıklarına neden olabilir. MAK değer: PARPATta bulunmamaktadır TWA= 0.002 mg /m3 
Kadmiyum oksitler 
Cd Çok zehirli bir maddedir. Korozyon koruyucu olarak kadmiyum ile kaplı bir malzemenin kaynak işlemi sırasında kadmiyum oksit oluşur. Kadmiyum zehirlenmesinin belirtileri; solunum güçlüğü, ağızda kuruluk, öksürük, göğüs ağrısı ve vücut sıcaklığının yükselmesidir. Bu belirtilerin bir kısmı genellikle etkilenmeyi izleyen bir veya birkaç gün içinde görülmezler. Karaciğer ve böbreklerin de kadmiyumdan etkilendiği bilinmektedir. MAK değer: 0.1 mg /m3 TWA= 0.05 mg /m3 
Kalsiyum oksitler 
Ca Kaynak işlemi sırasında oluşan kalsiyum oksit yüksek konsantrasyonlarda mukozada tahrişlere neden olabilir. Ancak kaynak işlemine bağlı olarak doğrudan bir sağ1ık etkisi yoktur. MAK değer: 5mg /m3 
TWA = 2 mg/m3 
Krom, 
Cr Pas1anmaz çelik gibi krom alaşımlı ma1zemeden yapılan kaynak işlemi sonucunda +3 ve +6 değerlikli krom oluşur ki her iki yapı da mukoza, solunum yolları ve akciğer üzerinde tahrişlere neden olurlar. Ayrıca vücut sıcaklığında yükselmeler görülür. +6 değerlikli krom kanser yapma riski yüksek olan bir maddedir. MAK değer: PARPAT ta bulunmamaktadır TWA= 0.5 (krom metal ve krom +3 bileşikleri için 
Bakır 
Cu Kaynak işlemi yapılan ana metal ve dolgu metalinde bulunan bakırın kaynak dumanı yoluyla solunması vücut sıcaklığının yükselmesine neden olabilir. MAK değer: PARPAT ta bulunmamaktadır TWA= 0.2 mg / m3 
Flor 
F Temel olarak kaynak elektrotlarında örtü maddesi olarak bulunan flor bileşiklerinin kaynak işlemi sırasında açığa çıkması ve ortam havasına yayılması sonucu solunum yollarında tahrişler ile akut ve kronik etkilenmeler olabilir. Havalandırmanın iyi yapılmadığı kapalı alanlarda ortam havasında bulunan flor konsantrasyonu izin verilen eşik değerinin üzerine çıkabilir. MAK değer: 0.1 ppm TWA= 2.5 mg / m3 
Demir oksitler
Fe Kaynak işlemi sırasında oluşan demir oksite uzun süreli etkilenme sonucu kişilerde siderosis adı verilen akciğer meslek hastalığı görülebilir. MAK değer: 10mg/m3 TWA=3.5 mg /m3 
Kurşun
Pb Kurşun genel olarak kaynak dumanı içinde bulunmaz. Ancak. yüzeyi kurşun ile kaplı malzemenin kaynak işleminde ve/veya kurşun içeren yalıtım maddesi ile kaplı elektrotların kullanıldığı işlemlerde metal oksit dumanları içinde kurşun bulunabilir. Kurşun oksit dumanlarının solunması sonucu baş ağrısı, bayılma, adale ağrısı, kramp, kilo kaybı, iştahsızlık ile yüksek konsantrasyonlarda anemi ve hafıza kaybı görülebilir. MAK değer: 0,2 mg/m3 TWA=0,15 mg/m3 
Magnezyum oksitler
Mg Çelik alaşımlarında ve elektrodda bulunur. Kaynak dumanı içinde bol miktarda bulunan magnezyum oksit zehirli etkilere sahiptir. Mukoza tahrişleri, baş dönmesi, kas gerilmesi, bayılma ve unutkanlık başlıca zehirlenme belirtileridir. Metal buharı ateşine de neden olan magnezyum oksit sinir sistemi ve solunum yolları üzerinde de etkilidir. MAK değer: 1 5 mg/m3 TWA= 10 mg/m3 
Molibden 
Mo Molibden içeren metal oksit dumanlarının solunması, solunum yollarında tahrişlere neden olur. Eşik değerinin üzerindeki konsantrasyonlarda uzun süreli etkilenmeler karaciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. MAK değer: 15mg/m3 TWA= 0.5 mg/m3 
Nikel 
Ni Paslanmaz çelik parçaların kaynak işleminde açığa çıkar. Nikel oksit metal buharı ateşine neden olur. Kanserojendir. MAK değer: PARPAT ta bulunmamaktadır TWA= 0.1 mg/m3 
Çinko oksit
ZnO Ga1vanizli parçaların kaynak işleminde çinko oksit oluşur. Çinko oksit metal buharı ateşine neden olur. MAK değer: 5 mg/m3 TWA=5 mg/m3 
MAK değer: Günde 8 saat içerisinde solunan havada izin verilen en yüksek konsantrasyon. (ppm:parts per million veya mm/m3) 
TWA (Time Weighted Awerage): Günlük 8 saat, Haftalık 40 saatlik bir çalışma dönemi için çalışanlar için hiçbir etki yaratmayacağı kabul edilen en yüksek konsantrasyon (ppm:parts per million veya mg/m3) 
PARPAT: Parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan yerlerde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük (Resmi Gazete: 24.12.1973-14752) 

Kaynak dumanına karşı korunmasız kalınması sonucu çalışan personelin kısa ve uzun süreli sağlık etkileri görmesi kaçınılmazdır. Bu etkiler aşağıda tanımlanmıştır: Kısa Süreli Sağlık Problemleri 

Metal buharını (örneğin çinko, magnezyum, bakır ve bakır oksit) soluyan kaynak personeli metal buharı ateşine(metal fume fever) yakalanabilir. Bu hastalığın belirtileri (semptomları) buhar solunduktan sonra 4 ile 12 saat içerisinde titreme, susama, ateş, kas ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, hırıltılı soluma, yorgunluk, mide bulantısı ve ağızda metalik (madeni) bir tat şeklinde kendini gösterir. Buharın solunmasından birkaç saat sonra kişide çok yüksek derecelerde ateş (nadiren 39 oC'den yüksek) görülür. Vücut sıcaklığı 1 ile 4 saat içinde normale dönmeden önce terleme ve titreme oluşur.

Kaynak dumanı ayrıca gözleri, koku alma gücünü, göğsü ve solunumla ilgili organları tahriş ederek öksürüğe, hırıltılı solumaya, nefes daralmasına, bronşite, akciğerde su toplanmasına ve zatürreye (akciğerin iltihaplanması) neden olmaktadır. Mide bulantısı, iştahsızlık, kusma, kramplar ve yavaş sindirim gibi sorunlar da kaynak ile beraber ortaya çıkar.

Kaynak buharındaki bazı maddeler örneğin kadmiyum veya kadmiyum oksit bileşikleri çok kısa süre içerisinde öldürücü olabilir. Ayrıca kaynak yönteminde kullanılan koruyucu gazlar son derece tehlikelidir. Havadaki azot ve oksijen kaynak işlemi sırasında reaksiyona girerek azot oksit ve ozon (temizlikte kullanılan) oluşturur. Bu gazlar yüksek dozlarda çok ölümcüldür ve ayrıca burun ve boğazın tahriş olmasına ve ciddi akciğer hastalıklarına da neden olmaktadır. Kaynak esnasında oluşan ultraviyole ışınlar klorlanmış hidrokarbon çözücülerle (örneğin trikloroetilen, 1,1,1 trikloroetan, metilenclorit ve percloroetilen) reaksiyona girerek fosgen (karbonoksit klorürü) gazı oluşturur. Fosgenin çok küçük miktarları bile öldürücüdür, ancak hastalığın ilk belirtileri genellikle 5-6 saat sonra baş dönmesi, titreme ve öksürük olarak gözükmektedir. 

Yüksek konsantrasyondaki kadmiyum ve kadmiyum oksitleri buharının solunum yoluyla içeri çekilmesi neticesinde mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, akciğer sorunları gibi sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır.

Uzun süreli kaynak problemleri: 

Kaynak ve kesme (alevle kesme, yakarak kesme) işlemleri yapan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski çok yüksektir. Çalışma şartlarına bağlı olarak gırtlak kanseri ve idrar yolu kanseri olma ihtimali vardır. Bu sonuç arsenik, krom, berilyum, nikel ve kadmiyum gibi kanser riski içeren kaynak dumanındaki zehirli maddelerin büyük miktarlarda solunduğunda ortaya çıkmaktadır. Kaynakçılar ayrıca kronik solunum problemleri (bronşit, astım, zatürree, akciğer kapasitesinin azalması v.b.) yaşayabilirler.

Krom ve nikel gibi ağır metallere maruz kalan kaynak çalışanlarının böbreklerinin zarar gördüğü görülmüştür. Ayrıca kaynakçılar üzerinde yapılan en son çalışmalarda özellikle paslanmaz çelikler ile çalışanlarda sperm miktarının azaldığı ve üreme problemlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Buna bağlı olarak kaynakçıların eşlerinin geç gebelik veya çocuk düşürme olaylarında da bir artış görülmüştür. Bu tarz problemler aynı zamanda alüminyum, krom, nikel, kadmiyum, demir, mangan ve bakır gibi metallere, azotlu gazlar ve ozon gibi gazlara, ısıya ve iyonlaştırıcı radyasyona (kaynak dikişlerini kontrol etmekte kullanılan radyoaktif ışınlar) korunmasız kalındığı durumlarda mümkün olmaktadır.

Asbest izolasyonu ile kaplanan yüzeylerde kaynak veya kesme yapan kaynakçılar akciğer kanserine ve diğer asbest ile ilişkili hastalıklara karşı risk içerisindedirler

Kadmiyum oksit buharına ve tozuna uzun süre maruz kalan kişilerde kronik meslek hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve solunumla ilgili hastalıklara da yakalandıkları görülmüştür. Uzun süre kadmiyuma maruz kalan kimse akciğer kanserine yakalanabilir. 

Mangan gibi yüksek derecede zehirli malzemeler de çalışan kişinin merkezi sinir sistemini (konuşma ve hareket kabiliyetini zayıflatma gibi) zamanla etkileyebilmektedir.

Kaynakta duman ve gazlara karşı alınması gereken önlemler:
• Öncelikle kişinin başını dumandan koruması için kaynak maskesi kullanmalı ve dumanı solumamalıdır. Kaynakta oluşan duman kaynakçının solunum organına (burnuna) gelmeden kaynak yerinden uzaklaşmalı veya uzaklaştırılmalıdır.
• Kaynak bölgesinde ve genel çalışma alanında yeterli havalandırma sağlanarak kaynak buharı ve gazları solunması önlenmelidir. Bu nedenle kapalı alanlarda yapılan kaynak ve kesme işlemlerinde yeterli çalışma alanı sağlanmalı (aynı zamanda bu alanın yeterli yüksekliğe sahip olması gerekir) ve bu alanda yeterli havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.
• Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesinde (örneğin penetrent muayenede) kullanılan kimyasalların zehirleyici ve diğer uzuvlara zarar verici etkilerine karşı koruma önlemleri alınmalıdır.
• Eğer havalandırma yetersiz ise maruz kalınacak miktar ölçülmeli ve izin verilen miktarlara göre karşılaştırma yapılarak karar verilmelidir. Bu gibi durumlarda pratik çözümler üretilmeli örneğin uygun bir solunum cihazı kullanılmalıdır.
 

Kaynak ve kesme işlemleri esnasında kaynakçının sağlığını etkileyebilecek dumanlar, tozlar ve gazlar oluşur. Kaynak, kesme ve ilgili işlemlerdeki sağlık ve güvenlik kurallarında (UVV 26.0) belirtildiği şekilde kaynakçı, oluşan bu zararlı maddelerden kendisini korumalıdır. Bu nedenle çalışma alanları, kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına göre, zararlı maddelerden arındırılmış temiz hava teneffüs etmeyi sağlayacak şekilde planlanmış ve aşağıdaki şekilde donatılmış olmalıdır.

Kaynak dumanı oluştuğu noktadan dışarı atılmalıdır ,

Teknik havalandırma sağlanmalıdır,

Normal bir havalandırma yapılmalıdır,

Diğer havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır,
veya

Yukarıdaki seçeneklerin bir veya birkaçı birlikte kullanılmalıdır

Malzeme güvenlik bilgisi :

Her OERLIKON kaynak malzemesi için güvenlik bilgileri içeren “Malzeme Güvenlik Bilgisi” mevcuttur. Bu malzeme güvenlik bilgileri aşağıdakileri içerir :

a) Zararlı bileşenler,
b) Bu malzemeyi kullandığınızda oluşabilecek zararlar,
c) İlkyardım kuralları,
d) Çalışma alanı için gereken sınır değerleri,
e) Atıkların nasıl bertaraf edileceği.

Kullandığınız kaynak malzemelerinin malzeme güvenlik bilgilerini OERLIKON’dan isteyebilirsiniz.

Kaynak malzemesinin içeriği dışında, kaynak ark ısısı ile birlikte de zararlı maddeler de oluşabilir. Bu zararlı maddeler aşağıdaki nedenlerden oluşabilir :

Metalik kaplamalar, galvaniz (çinko), kurşun gibi,

Boyalar, çinko ve kurşun boyalar

Yüzey koruyucu bileşikler, yağ, gres gibi kirlilikler

Kurşun, kadmiyum, çinko, krom içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat gösterilmelidir. Çünkü bu elementler zararlı ve zehirli maddeler oluşturur.

Bu yüzeyinde plastik, yağ ve gres içeren malzemeler için de doğrudur.

Yüzeyinde hidroklorik-asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Çünkü kaynak esnasında zehirli phosgene (MAK : 0,1 ml/m3) oluşumuna neden olurlar.

Havalandırma :

Çalışma ortamındaki solunacak havada MAK- değerlerine ulaşmamak için doğal veya teknik bir havalandırma mutlaka yapılmalıdır. Bu havalandırma şekli ,Tablo 1 ve 2’de verilen şartları yerine getirmelidir.

Tablo 1’deki havalandırma yöntemleri, kullanılan kaynak malzemelerindeki veya örtü türlerindeki sağlığa zararlı maddelerin konsantrasyonuna göreceli olarak listelenmiştir. Tablo 2’deki havalandırma yöntemleri ise, ana metaldeki veya örtü türündeki zararlı maddelerin konsantrasyonuna göreceli olarak listelenmiştir.

Havalandırma şekli aynı zamanda alevin yanma süresine veya ark süresine de bağlıdır. “Kısa süre” tanımından anlaşılması gereken günde ½  saat veya haftada 2 saatlik alev veya ark süresidir. “Uzun süre” tanımından anlaşılması gereken ise bu değerleri aşan sürelerdir.

Açık havada kaynak yaparken de zararlı maddelerin solunulan havaya girmediğinden emin olunmalıdır. Dar ve kapalı alanlarda kaynak yaparken, UVV 26.0′un 29 maddesinde belirtildiği gibi, kirli havanın dışarıya atılması veya temiz hava ile çalışma alanını havalandırması yapılmalıdır.

Tablo 1. Kullanılan kaynak yöntemine ve kaynak malzemesine göreceli olarak havalandırma şekli

Yöntem

Kaynak malzemesi

Kaplamalı çeliklerin kaynağı

alaşımsız ve hafif alaşımlı çelikler, alüminyum alaşımları

yüksek alaşımlı çelikler, demir-dışı metaller (alüminyum alaşımları hariç)

k

u

k

u

k

u

Gaz ergitme kaynağı

sabit

taşınabilir

F

F

T

T

T

F

A

A

T

F

A

A

Örtülü elektrod kaynağı

sabit

taşınabilir

T

F

A

T

A

T

A

A

A

T

A

A

MIG/MAG kaynağı

sabit

taşınabilir

T

F

A

T

A

T

A

A

A

T

A

A

TIG kaynağı

sabit

taşınabilir

F

F

T

F

F

F

T

T

F

F

T

T

Tozaltı kaynağı

sabit

taşınabilir

F

F

T

F

T

F

T

T

T

F

T

T

Toz püskürtme

A

A

A

A

-

-

k : kısa-süre               F : doğal havalandırma
u: uzun-süre              T : Teknik havalandırma
A : zararlı maddelerin oluştuğu yerde emilmesi

Havalandırma ihtiyaçlarına göre çalışma alanlarına çeşitli havalandırma ekipmanlarını seçmek mümkündür. Örneğin ;

Kaynak torcundan, kaynak maskesinden veya baş maskesinden duman emme sistemi,

Taşınabilen duman emme sistemleri

İş parçasına veya çalışma bölgesine yaklaştırılabilen ve monte edilebilen duman emme bacaları

“Kapalı alanlar”ın tanımı :

UVV 26.0, madde 29’a göre ;

100 m3’ten daha az hava hacmine sahip
veya

Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 2 metre’den az olan

ve doğal bir hava akımı olmayan alanlara “kapalı alanlar” diyebiliriz.

Kapalı alanlar ; penceresiz bodrum alanları, delhizler, boru hattı, kuyular, tanklar, kazanlar, konteynerler, gemi inşasında hücre ve tank bölümleridir.

Kapalı alanlarda kaynak yaparken zehirli maddelerin oluşmaması, yanıcı gazların birikmemesi ve oksijenin azalmaması için duman emme sistemleri veya yapay havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır.

Duman emme veya teknik bir havalandırmanın mümkün olmadığı yerlerde, uygun solunum ekipmanları kullanılmalıdır. Kapalı alanlarda, nitrik-oksitlerin oluşumu kabul edilebilir sınırların üzerine çıkmasına neden olabilecek oksi-gaz kaynağı, alevle kesme ve ısıtma işlemlerinde yaparken havalandırmaya özel bir dikkat sarfedilmelidir.

Dikkat !  Yanma nedeniyle ciddi kazalara neden olacağı için  kapalı alanlarda oksijen kullanılarak havalandırma yapılmasına izin verilmez.

Tablo 2. Kaynak malzemesi kullanmayan yöntemlerde havalandırma methodları

Yöntem

Kaynak malzemesi

Kaplamalı çeliklerin kaynağı

alaşımsız ve hafif alaşımlı çelikler, alüminyum alaşımları

yüksek alaşımlı çelikler, demir-dışı metaller (alüminyum alaşımları hariç)

k

u

k

u

k

u

Alevle tavlama,

Alevle doğrultma

F

T

F

T

F

T

Alevle sertleştirme

F

T

-

-

-

-

Alevle şekillendirme

F

T

-

-

-

-

Alevle kesme

sabit

taşınabilir

F

F

T

T

A

T

A

A

T

T

T

T

Oyma

F

T

-

-

T

T

Alevle tufal temizleme

sabit

taşınabilir

A

F

A

T

A

A

A

A

-

-

-

-

TIG kaynağı

sabit

taşınabilir

F

F

T

F

F

F

T

T

F

F

T

T

Plazma kesme

sabit

taşınabilir

A

F

A

T

A

T

A

A

A

T

A

T

Ark-oksijen kesme,

Ark-hava kesme

sabit

taşınabilir

T

F

A

T

A

T

A

A

T

F

A

T

Alın kaynağı

T

A

A

A

T

A

Diğer direnç kaynak yöntemleri

F

F

F

T

F

T

k : kısa-süre               F : doğal havalandırma
u : uzun-süre             T : Teknik havalandırma
A : zararlı maddelerin oluştuğu yerde emilmesi

Solunumun korunması :

Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda, kaynak işlemine uygun koruyucu solumun cihazları kullanılmalıdır.  Kaynak işlemine uygun koruyucu solunum cihazları ;

Hortumlu solumun cihazları

Basınçlı hava içeren solunum cihazlarıdır

Çalışma alanındaki atmosfer, en az %17 oksijen içeriyorsa, ihtiyaca göre koruma özelliğine sahip filtre kullanımı yararlı olur. Fakat, bu filtrelerin konteyner, boru hattı, tank, vagon v.b. kapalı alanlarda kullanılmasına izin verilmez.

Hava Besleme :

Çalışma bölgesinden emilen hava, ancak zararlı maddelerden arındırıldıktan sonra geri beslenebilir. Eğer sağlığa zararlı maddelerin konsantrasyonu, göreceli MAK-değerlerinin ¼’ünü aşmazsa, geri beslenen hava zararlı maddelerden yeterince arındırılmış olarak kabul edilebilir.

Kaynak dumanı kanserojen oranda nikel- bileşikleri veya krom- bileşikleri gibi maddeler içeriyorsa, özel şartlara göre havalandırma ve hava besleme yapılmalıdır.

Kişisel Korunma Ekipmanları :

Tablo 3’de UVV 26.0 “Kaynak, Kesme ve İlgili İşlemler”e göre çeşitli kaynak ve kesme yöntemleri ile çalışan personelin kullanması gereken kişisel ekipmanlar verilmiştir.

Tablo 3. Farklı kaynak yöntemleri için koruyucu ekipmanların koordinasyonu

Kişisel korunma ekipmanları (kural olarak)

Yöntem

Kaynakçı koruyucu maske cam filtresi

DIN 4646

DIN 4647 T.1

Koruma derecesi

Kaynakçı gözlüğü

DIN 58211

VwB 6, 7

Yüz ve baş maskesi

DIN 58214

VwB 6, 7

Kaynakçı eldiveni

DIN 4841

Bölüm 4

Deri önlük veya SeS

Örtülü elektrod kaynağı

9 – 14

-

X

X

X

MIG/MAG kaynağı

10 – 15

-

X

X

X

TIG, plazma kaynağı

5 – 14

-

X

X

(X)

Ark-kesme

10 – 15

-

X

X

X

Plazma kesme

11 – 13

-

X

X

X

X  = gereklidir                                         SeS = yanmaz koruyucu giysi

(X) = bazı durumlarda gerekir                  VwB = uygulama alanı

-  = önerilmez

  
 
 Fan nedir?  Ne işe yarar?  Hangi alanlarda hangi fanlar kullanılmalıdır?   Çeşitleri nelerdir?   Fanların seçimi, devir kontrolü, bakımı nasıl yapılmalıdır?

Fan ve Kullanım Alanları

Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine  bağlıdır.

Kullanım yerine göre fanlar;
  
Emme Fanı
Emme fanları çalıştıkları ortamların basıncını düşürerek görev yapar. İklmlendirmede iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerdegereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar. Artı basınç oluşturulan sistemlerdeemme fanları, basma fanlarından daha küçük debi ile çalışır.

Egzoz Fanı
İç-dış hava karışımı ile çalışan, ancak emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasının egzozedilmesini sağlar.Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekildeseçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, egzoz fanı, alınan havadan biraz daha düşük miktarda dönüş havasını dışarıya atarakmahal içinde bir artı basınç oluşmasını sağlar.

Basma (Besleme ) Fanı
Bir hava kanalına bağlanan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.
 

Fan Çeşitleri
Fanlar genelde havanın çark üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak aksiyal (eksenel) ve radyal tip olarak sınıflandırılır.

 Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar

Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir.Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.
Pervane kanatlı tip: Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında kullanılır.
Silindir kanat tip: Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında kullanılır.
Kılavuzlu silindir tip: Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılır.
a.) Pervane kanatlı tip b.) Silindir kanat tip c.) Kılavuzlu silindir tip

Radyal Tip Fanlar

Radyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yönde olmayıp santrifüj (merkezkaç) kuvveti doğrultusundadır.Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, geriye eğimli kanatlı tip ve aerodinamikkanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır.
Radyal (eğimsiz) tip: Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde kullanılır.
Öne eğimli kanatlı tip: Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava apareyleri ve fanlıserpantinlerde kullanılır.
Geriye eğimli kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde kullanılır.
Aerodinamik kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde, özellikle büyük hava debilerinde kullanılır.

 Kapasitelerine Göre Fan Çeşitleri

Blower’lar
4 000-1 700 000 m³/h ve 1 300-27 000 Pa kapasitelerinde profil kanatlı, tek veya çift emişli olarak üretilir. Çimento fabrikaları, kurutma, çeşitli kimyasal prosesler gibi
endüstrilerde, büyük miktarlardaki hava ve gaz akışlarını sağlamada ve pnomatik toz ve malzeme taşımada kullanılır.

Körükler
120-4 800 m³/h ve 1 500-20 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Yakıt yakıcılara birinci (primer) havagöndermek için tasarlanır. Yüksek basınçlı
hava gerektiren diğer uygulamalarda da kullanılabilir

Yüksek Basınçlı Fanlar
400-80 000 m³/h ve 500-10 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Endüstriyel egzoz ve toz toplamasistemlerinde, pnomatik taşımada, sıcak gaz
naklinde ve yakıt yakıcılarda kullanılır.

Orta Basınçlı Fanlar
500-150 000 m³/h ve 400-5 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Yukarıdakilere benzer endüstriyeluygulamalarda kullanılır.

Alçak basınçlı fanlar
400-250 000 m³/h ve 100-2 400 Pa kapasitelerinde merkezkaç ve eksenel (aksial) türlerde olabilir. İklimlendirme, havalandırma  ve  gaz nakli işlemlerinde kullanılır. 

Fan Seçimi

Belirli bir hava dağıtım sisteminde fan seçimi yapılması için;
-Sistemin tamamen tasarlanmış olması, tüm elemanlarının ve boyutlarının belirlenmiş olması gereklidir.
-Hava miktarı (debisi) değerleri tespit edilmelidir.
-Kanal, menfez, panjur, damper, hava yıkayıcısı, filtre, ısıtıcı ve soğutucu serpantin gibi kısımlardaki basınç kayıpları toplanarak statik basınç tayin  edilmelidir.
- Bulunan bu karakteristiklere göre fan seçimi tercih edilen firma kataloglarından yapılır.

Fan Devir Kontrolü

Çoğu havalandırma iklimlendirme sistemlerinde, fanın bastığı hava miktarı, kısa veya uzun süreli olarak değişir. Hava debisindeki bu değişim aşağıdaki yöntemlerden birisi ile sağlanabilir.
- Fan hızını değiştirerek
-Fan kanatlarının eğimini değiştirerek (kanal tipi eksenel fanlarda)
-Fan girişini, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kanatlarla kısarak
-Fan çıkışını ayarlanabilir damperler ile kısarak

Fan Bakımı

-Kayışları kontrol edilir.
-Fan yataklarının yağları kontrol edilir. Eksik ise yağlanır.
-Fan çarklarındaki toz, kir ve pislikler temizlenir. 

Salyangoz fanlar alçak orta ve yüksek basınçlı olarak 3 şekilde imal edilmektedir.Endüstriyel uygulamalarda rahatça kullanılabilirler.Sanayi üretim fabrikaların da yoğun ve ağır maddelerin temizlenmesi içinde kullanılırlar.Salyangoz fanların kanatları sık ve geriye eğik olarak imal edilir.

Alçak Basınçlı Salyangoz Fan;Kullanıldığı fabrikalarda, sanayilerde net sonuçlar verir.Kullanıldığı yere göre sık ve seyrek olarak imal edilirler.Bu fanların kanat yapıları ise o alandaki havaya karşılık gelecek bir şekilde geriye eğik veya öne eğik olarak tercih edilmektedirler.

Yüksek ve Orta Basınçlı Salyangoz Fan;Bu tip fanlar da fabrikalarda sanayiler de kullanıldığında alçak basınçlı fan gibi net sonuçlar verir.

Havalandırma işlevinin her anlamda yerine getirilmesi durumunda; bulunulan ortamın sağlık açısından hiçbir şekilde tehdit içermediği görülebilmektedir. Özellikle de insanların sıklıkla vakit geçirdiği ortamların ciddi anlamda bir temizliğe ihtiyacı olacağından gerek fiziksel temizlik gerekse; hava temizliği oldukça önemli bir hal almıştır. Örnek vermemiz gerekirse; büyük alışveriş merkezlerinde havalandırma işlevinin tam olarak yerine getirilmemesi insanlar için ciddi anlamda rahatsız edici bir hal alacaktır. Bu bakımdan çok dikkat edilmesi gereken hususlar arasında olduğu görülebilir.

Salyangoz fanların bu aşama da kullanışlı özellikler taşıdığı görülmektedir. İnsanların beklenti ve taleplerine yanıt verebilecek türden imkanların sunulduğu günümüzde; her zaman için yararlanabileceğiniz sistemler bulunmaktadır. Duvar, yer ve tavan için kullanılacak olan fan türünün herhangi bir unsur gerektirmeden rahatça monte edilebiliyor olması kullanışlı özellikleri arasında. Parfikül, toz, hafif talaş, pamukçuk, atık hava gibi zararlı unsurların transferinde oldukça başarılı bir şekilde çalışmakta. Özellikle kullanıldığı alanlar; boya fırınları, tekstil sektörü ve ocaklar. Salyangoz fanların temel anlamda özellikleri bu şekilde.

Havalandırma aşamasında herkese ortak bir görev düşmektedir. Toplumsal anlamda, sağlıklı bir toplum olabilmek adına herkesin üstüne düşen görevi tam olarak yerine getirmesi bu noktada çeşitli problemler ile karşılaşılmasının önüne geçecektir. Bu bakımdan; havalandırma yaptırmak istediğiniz alanlarda profesyonellerden yardım almalı, bilinçli bir şekilde hareket etmelisiniz. Normal bir bilgiye sahip olan insanların sisteme karar verme yeterliliği bulunmayacağından bu alanda bir uzman şart! Alanında başarılı şirketlerde alacağınız hizmetlerden ciddi anlamda memnun kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın ve bu işi profesyonellere bırakın. Yetersiz imkanlar ile bu alanda hizmet vermeye çalışan firmaların hizmetleri ilerleyen zamanlarda başınıza dert açabileceğinden oldukça önemli bir husus olmasından dolayı; profesyonellere yönelmenizi tavsiye etmekteyiz.

HAVALANDIRMA
Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaklardır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir.
            Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır.
             Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler verilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:21)

        İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgâh, makine ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:191)

Örnek:1
Çalışan işçi koruyucu maskesini takmış, ayrıca ortama yayılan buhar, gaz vs. emilerek ortamdan dışarı atılıyor. Burada önemli olan zararlı gazların 

çalışan tarafından teneffüs edilmeden ortam dışarısına atılmasıdır


akrobat kol f iyatı özelliği satışı bayisi yerli ithal içten mafsallı akrobat kol dıştan mafsallı akrıobat kol kaynağından duman emici akrobat kol extractions arms kaynak gazı emici kol robotik kol hareketli akrobatik kol akrobat kol fiyatı nederman akrobat arm standart arm original arm ex-proof akrobat kol labaratuvar tipi akrobat kol toz ve duman emici vanterm playmounth ünveren örs makina hemas ankara ucuz kaliteli belgeli akrobat kol fanı kaynakhane havalandırma kaynak dumanı çekme kaynak tezgahı taşlama tezgahı mobil akrobat kol mobil filtre gezer filtre filtreli akrobat kol w3 sertifikalı kollar havalandırma kolu kaynak atölyesi havalandırma kaynak dumanı emme kaynakçı sağlığı kaynak gazı emme fanı gaz emme fanı duman emme kaynak dumanı emen fan fiyatlar,ubrasa akrobat kol, akrobat kol fiyatı, ankara akrobat kol, mobil akrobat kol, mopbil filtre